Opšti uslovi poslovanja Luis Bruchmann d.o.o.

 

1. Uopšteno

Davanjem naloga se nalogodavac, u daljem tekstu „nalogodavac“ izjašnjava da je bezuslovno saglasan  sa OUP (Opštim uslovima poslovanja) firme

LuisBruchmann d.o.o. – 22429 Voganj – Ulica Radovanovac 8 (Erem) – opština Ruma – okrug Srem – pokrajina Vojvodina – Srbija ● Matični broj: 21215619 ● PIB: 109640211

(Banka: Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd – IBAN: 200-2855180101889-53) u daljem tekstu “Bruchmann d.o.o.”.

Bruchmann d.o.o. nudi izradu profesionalnih internet stranica, kao i optimizaciju za pretraživače internet stranica i koristi online marketing platformu www.luis.rs.

Osim toga Bruchmann d.o.o. nudi široku paletu usluga i proizvoda u području IT usluga (u toku izrade / optimizacije internet stranica i izrade prezentacija na jednoj od internet marketing platformi, kao što su npr. www.luis.rs, …), marketinga, trgovine …

Davanjem naloga odnosno registracijom i objavljivanjem svojih podataka nalogodavac se slaže sa slanjem pošte, biltena i imejlova sa novostima / informacijama o proizvodima i uslugama Bruchmann d.o.o. do opoziva.

2. Autorska prava / Korisnička prava

Postavljanjem ili “stavljanjem na raspolaganje” sadržaja, bilo koje vrste nalogodavac prenosi na firmu Bruchmann d.o.o. prostorno, vremenski i činjenično/sadržajno neograničeno pravo da ove sadržaje u bilo kom obliku koristi bez naknade. Kod slikovnog materijala firma Bruchmann d.o.o. i/ili njene partnerske firme nisu obavezni da imenuju fotografa/autora slikovnog materijala. Postavljanjem ili “stavljanjem na raspolaganje” sadržaja (fotografije, logotipovi, tekstovi, datoteke itd.) za realizaciju naloga od strane firme Bruchmann d.o.o., nalogodavac izjavljuje, da poseduje sva prava nad posredovanim/predatim/postavljenim sadržajima, a posebno i pravo da gorenavedena korisnička prava može/sme da prenese na firmu Bruchmann d.o.o. U slučaju da treća strana postavi zahteve protiv gorenavedenih sadržaja, nalogodavac je obavezan da firmu Bruchmann d.o.o. zaštiti od štete i tužbe.

3. Jemstvo i odgovornost firme Bruchmann d.o.o.

Bruchmann d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za potpunost i/ili tačnost sadržaja (tekstovi, podaci, slike, termini, linkovi …), za neprekidnu dostupnost servera i/ili za transport odnosno prenošenje podataka preko interneta. Firma Bruchmann d.o.o. naročito nema nikakvu odgovornost u vezi sa radom internet platforme – servera; Bruchmann d.o.o. zadržava pravo da obustavi, promeni uslugu(e) u celini ili delimično, da blokira pristup nalogodavcu, čak i bez prethodne najave, ili da korištenje besplatnih delova internet platformi, koje poseduje,  nakon prethodnog upozorenja, učini obaveznim za plaćanje.

Bruchmann d.o.o. ne prihvata nikakvu odgovornost za pravnu dozvolu za postavljene sadržaje (tekstovi, podaci, slike, termini, linkovi …); Bruchmann d.o.o. posebno nije obavezan da proveri da li je sa pravne strane u redu da se objave određeni sadržaji. Bruchmann d.o.o. ni u kom slučaju nije odgovoran za posrednu štetu. Za neposrednu štetu je Bruchmann d.o.o. odgovoran samo u slučaju predumišljaja ili grubog nehata. Bruchmann d.o.o. ni u kom slučaju nije obavezan da aktualizuje baze podataka i da ih dopunjava. Naglašava se činjenica, da se Bruchmann d.o.o. ne poistovećuje sa sadržajem tuđih internet stranica na koje se posredstvom linkova ili na drugi način upućuje i da ne prisvaja ponudu ili druge sadržaje tuđih internet stranica. Odgovornost za sadržaje internet stranica, na koje upućuje neki od proizvoda/usluga firme Bruchmann d.o.o. je izričito isključena. Bruchmann d.o.o. vrši između ostalog optimizaciju za pretraživače internet stranica, da bi novi i postojeći sajtovi bili bolje pozicionirani, ali Bruchmann d.o.o. ipak ne preuzima nikakvu odgovornost ili garanciju za određeni rang odnosno plasman stranice za koju je Bruchmann d.o.o. izvršio optimizaciju za pretraživače. U slučaju potraživanja podataka internet stranice, CMS podataka, web hosting podataka, informacija iz baze podataka, … – pristupnih podataka, Bruchmann d.o.o. je odgovoran od momenta prenosa traženih podataka nalogodavcu – ili nekom od njih imenovanom trećem licu – ali ne i nadalje, za funkcionalnost internet stranica, web hosting proizvoda, e-mail naloga, CMS-sistema, baza podataka … i s tim povezanih usluga.

4. Upotreba Bruchmann d.o.o. CMS aplikacije i SUB-domena

Sve web stranice, online prodavnice, Facebook fan stranice, online vizit karte, prezentacija na luis.rs itd. izrađuje Bruchmann d.o.o. preko CMS aplikacije. Ova CMS aplikacija je obrađena od strane Bruchmann d.o.o. u CMS sistemu, koji je softver zaštićen autorskim pravima. Time Bruchmann d.o.o. zadržava sva prava CMS aplikacije koja se odnose na izrađenu web stranicu, online prodavnicu, Facebook fan stranicu, online vizit kartu, prezentaciju na luis.rs itd. u pogledu izrade, dizajna, sadržaja, source-code. Klijent dobija neprenosivo pravo da koristiti odgovarajuću CMS aplikaciju i pripadajuću web stranicu, tj. njen sadržaj, prema trajanju ugovora, kao što stoji u Ugovoru.

Sva prava na SUB domen pripadaju isključivo Bruchmann d.o.o. i ne mogu se otuđiti. Klijent dobija jedinstveno neprenosivo pravo da koristiti odgovarajući SUB domen za vreme trajanja ugovora, prema odredbama Ugovora.

5. Zaštita podataka
Svi nalogodavci i ugovorni partneri firme Bruchmann d.o.o. su obavezni da poštuju Zakon o zaštiti podataka u važećoj verziji i da firmu Bruchmann d.o.o. u vezi sa tim zaštite od štete i tužbe.

6. Trajanje ugovora / otkazni rok

Prilikom naručivanja usluga firme Bruchmann d.o.o. trajanje ugovora u principu iznosi 1 godinu, osim ako nije drugačije pismeno navedeno odnosno dogovoreno. Iz toga proizilazi da se ugovor, osim ako nije drugačije pismeno navedeno odnosno dogovoreno,  automatski produžava za narednu ugovornu godinu, ukoliko ne usledi raskid saradnje.

Raskid ugovora mora pismeno uslediti najkasnije 2 meseca pre kraja svake ugovorne godine – datum za to je po pravilu datum izdavanja naloga. Pismeni raskid ugovora mora uslediti ili poštom (najbolje preporučeno), ili na jednu od dve imejl adrese: info@luis-bruchmann.rs ili info@luis.rs. Molimo Vas da obratite pažnju na to, da dobijete potvrdu o slanju Vašeg otkaza poštom (od Pošte), odnosno da dobijete potvrdu o prijemu imejla za mogući raskid ugovora putem imejla, kao i naknadno potvrdu o raskidu saradnje, koju firma Bruchmann d.o.o., po pravilu, dostavlja u roku od 14 dana (putem imejla ili poštom).

7. Uslovi plaćanja / periodi obračunavanja / kašnjenje uplata

Uslovi plaćanja glase kao što sledi:

  1. A) 50% ukupnog iznosa prilikom davanja naloga*, 50% ukupnog iznosa nakon tehničkog završetka*

ILI 100% ukupnog iznosa prilikom davanja naloga uz odbitak 3% popusta u roku od 7 dana od datuma na računu

  1. B) 100% nakon završetka u roku od 7 dana od datuma računa bez odbitka.
  2. C) Plaćanje na rate (dodatni troškovi u visini od 5% iznosa u Ugovoru)

1.) Rata 25% ukupnog iznosa prilikom izdavanja naloga* (avansno*) sa datumom uplate po Ugovoru,  zatim još 3 rate po 25% redovno u naredna 3 meseca oddatuma prve uplate.

*U roku od 7 dana od datuma računa bez odbitka.

7.1) Izrada internet stranice ili optimizacija internet stranice: uslovi plaćanja: A ili C

7.2) Izrada internet stranice odnosno optimizacija internet stranice uključujući prezentaciju na jednoj od Bruchmann d.o.o. internet platformi (npr. www.luis.rs): A ili C

7.3) Prezentacija na jednoj od Bruchmann d.o.o. internet platformi (npr. www.luis.rs): A ili B

7.4) „Preuzimanje domena“ odn. uređivanje web hosting- proizvoda: B

VAŽNO: Kod davanja naloga za uređivanje web hosting proizvoda na jednom od Bruchmann d.o.o. servera, sa danom izdavanja naloga počinje i vreme trajanja usluge – kod davanja naloga

za „preuzimanje“ domena, sa danom davanja naloga za preuzimanje počinje vreme trajanja iznova. Time se od tog momenta opet obračunava naknada za novi period usluge. Postojeći preostali period usluge se time gubi, a već obračunate usluge se ne refundiraju. Ova regulacija važi za sve domene odnosno  web hosting proizvode, ukoliko nije drugačije pismeno dogovoreno.

7.5) „Obračun godišnjih troškova: od 2. ugovorne godine: 100% ukupnog iznosa unapred u roku od 7 dana od datuma računa bez odbitka.

7.6) Za sve dalje usluge i proizvode: A ili B ili C

7.7) Plaćanje unapred: Bruchmann d.o.o. zadržava pravo da celokupne usluge i proizvode isporuči uz plaćanje unapred.

7.8) Kašnjenje uplate: Bruchmann d.o.o. zadržava pravo da naplati dadatnu sumu za kašnjenje uplata i to u visini od 2% kao i zatezne kamate u visini 12% godišnje i naknade za opomene i/ili da naloži izvršiocu/ advokatskoj kancelariji da naplati otvorena potraživanja. Dodatne troškove, koji zbog toga nastanu, snosi nalogodavac. Bruchmann d.o.o. zadržava pravo, da nakon dvostruke opomene deaktivira internet prisutnost kao i web hosting proizvode (internet stranice, imejl naloge, memorijske prostore…) nalogodavca, sve dok se ne  izvrše preostala plaćanja tih usluga. Za reaktiviranje važi prethodno dogovoreni paušal od RSD 3.000. Ovo ne utiče na opšte obaveze plaćanja.

8. Završetak radova / uslovi isporuke / zadržavanje vlasništva

*Tehnički završetak naloga sledi po pravilu u roku od 12 nedelja od izdavanja naloga (ulaz uplate), ukoliko se svi potrebni podaci pravovremeno dostave.

Nalog važi kao tehnički završen („tehnički završetak“), takođe i kada nalog (usled nedostajućih sadržaja, koje nalogodavac nije dostavio ili su tek naknadno stavljeni na raspolaganje) nije u celosti mogao biti završen.Nalogodavac mora podatke (fotografije, tekstovi, datoteke, logotipovi… – otvorene datoteke) dostaviti u digitalnoj formi (CD, USB, mail, web). Pritom treba poštovati autorska i korisnička prava (vidi tačku 2 gore).

Uslovi isporuke za sve druge usluge i proizvode firme Bruchmann d.o.o. – po dogovoru, po pravilu u roku od 12 nedelja od izdavanja naloga. Izrada, stavljanje u rad, preuzimanje određenog proizvoda firme

Bruchmann d.o.o  završavase njegovim prijemom, koje nastupa automatski najkasnije 14 dana nakon saopštenja o izradi/puštanju u rad/tehničkom završetku/isporuci.

Dodatni sati, dodatne usluge i dodatni dolasci se posebno obračunavaju.

Celokupni proizvodi kao i usluge ostaju u vlasništvu firme Bruchmann d.o.o. do potpune isplate od strane nalogodavca.

9. Cene usluga / povećanje cena:

Važe cene koje su navedene u formularu narudžbenice odnosno aktuelne cene ponuda, a podrazumevaju se u valuti RSD bez PDV-a (izdavalac računa nije obveznik PDV-a). Zaključenjem ugovora važi kao dogovoreno, da se celokupne cene (takođe akcione cene, posebne cene…) godišnje automatski mogu povećati za 3%, odnosno mesečno prema stopi inflacije (potrošački indeks) u Srbiji.

10. Plan lokacije / planiranje rute:

Na proizvodima firme Bruchmann d.o.o. stoji na mnogim mestima na raspolaganju servis plana lokacije i/ ili servis planiranja rute, kojim mogu da se predstave i odštampaju planovi lokacija i / ili rute dolaska.

Bruchmann d.o.o. ne preuzima odgovornost za tačnost predstavljenih podataka.

11. Uslovi storniranja
Za slučaj storniranja, koje nije u nadležnosti firmeBruchmann d.o.o., nalogodavac prihvata dogovorenu naknadu za storniranje u visini od 30% sume naloga uključujući 20% PDV.
Bruchmann d.o.o. zadržava pravo da ovu naknadu za storniranje zahteva i kada nalogodavac kasni sa uplatama više od 12 nedelja. Razlozi za usporavanje bi na primer bili: nikakva ili premala doznaka akontacije, izostanak pismenog prijema Screen dizajna, logotipa…, izostanak ili nepotpuno dostavljanje potrebnih podataka odnosno informacija… za realizovanje/izvršenje naloga/isporuke. Nakon storniranja Bruchmann d.o.o. više nije obavezan da realizuje nalog/ da isporuči proizvod ili uslugu.

12. Razno

Dodatni sporazumi i dogovori moraju biti u pisanoj formi i sa potpisom poslovnog rukovodstva firme Bruchmann d.o.o. Ukoliko bi pojedinačne odredbe ovih Opštih uslova poslovanja bile ili postale nedelotvorne, to ne utiče na važenje ostalih odredbi. Nedelotvorna regulacija se zamjenjuje regulacijom koja je najbliža svrsi nedelotvorne odredbe. Bruchmann d.o.o. zadržava pravo da u svako doba promeni OUP. Kršenja OUP firme Bruchmann d.o.o. se gone pravnim putem prema važećem pravu u R. Srbiji.Sudsku nadležnost ima nadležni sud u Rumi.

OUP stanje 14.mart 2017.